Temető üzemeltetési pályázat

Pályázati kiírás


cimer

M E G H Í V Ó

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 24-én (szerda) 15 órakor önkormányzati ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

Tovább>>


Felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása

Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően legkésőbb 2018. október 5 -én kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ( „A” típusú pályázat ), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ( „B” típusú pályázat ) számára.

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Az „A” és „B” típusú pályázat kiírásának határideje:                2018. október 5.

Az „A” és „B” típusú pályázat benyújtásának határideje:         2018. november 6.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik a felsőoktatási intézményben ( felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében ) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű ( a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett ) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű ( nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A ”B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2019/2020. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020 tanévben ténylegesen megkezdik.

A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 4.000,-Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja.

Berényi Veronika

kirendeltségvezető


VP 6-7.2.1-7.4.2 -16 számú projekt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

felhívás + dokumentáció

ajánlattételre felhívottak

ekr felhívás

 


SZMSZ módosítás

SZMSZ módosítás type=”application/pdf”>


56-os megemlékezés

Csépa Községi Önkormányzat az1956-os nemzeti ünnep méltó megünneplésére hívta a község lakosságát a Hősök emlékparkjában 2016-ban emelt kopjafához.

A Himhusz elhangzását követően a Petőfi Sándor Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak a kor történelmi eseményeit idéző megemlékezése következett.

Pathó Gyula evangélikus lelkész kortörténeti gondolatai, majd imája után koszorúzással és a Szózattal zárult az ünnepi megemlékezés.

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária


Idősek napja 2017.

Az Életet az Éveknek Alapítvány és a Vöröskereszt helyi szervezete

Csépa Községi Önkormányzat támogatásával idősek napjára hívta a 65 év feletti lakosokat 2017. október 13. Helyszín: Csépa Művelődési Ház

Köszöntőt mondott Fialka György polgármester.

Ezt követően a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak műsora, majd a Mosoly Klub énekkarának előadása következett.

Véradók kitüntetésével folytatódott a program

Polovics Sándor

Maródiné Erdősi Katalin

Siposné Lantos Éva részesültek elismerésben

Az Önkormányzati Konyha dolgozói készítették az ízletes ünnepi ételt.

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária

 


Szüreti felvonulás és bál 2017.

TÁMOGATÓINK:

 • CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 • ALAPÍTVÁNY CSÉPA KÖZSÉGÉRT

 • ÖNKORMÁNYZATI KONYHA CSÉPA

 • FEJEDELMI PÉKSÉG TISZAKÉCSKE

 • BANKA ANDRÁSNÉ

 • BENKE TIBOR

 • BÍRÓ JÓZSEFNÉ

 • FIALKA GYÖRGY

 • FILKA JÓZSEF

 • HAVRILLA SÁNDORNÉ

 • KVÁZI ZENEKAR

 • LANTOS ÉVA

 • LOVAS SÁNDORNÉ

 • PALOTAINÉ MOLNÁR EMMA

 • SAJÓ ISTVÁN

 • SZÁVICS IVÁNNÉ POLYÁK PIROSKA

 • TÖRÖK IMRÉNÉ

 

SEGÍTŐINK

 • A NÉPTÁNCCSOPORT TAGJAI

 • FIALKA MARIANN

 • GAMESZ DOLGOZÓI

 • GÓLYA ANDRÁS

 • HEGEDŰS CSABA

 • KOCSIS BRIGITTA

 • LANTOS ÉVA

 • MARÓDINÉ ERDŐSI KATALIN KONYHAVEZETŐ

 • MATA MERCÉDESZ

 • OBERNA ZSOLT

 • ÖNKORMÁNYZATI KONYHA DOLGOZÓI

 • ŐSZIKÉK IDŐSEK OTTHONA DOLGOZÓI ÉS LAKÓI

 • PALOTAINÉ MOLNÁR EMMA

 • PINTÉR CSABA GÁBOR

 • SAJÓ GERGŐ

 • SZVOBODA LÁSZLÓ

 • VAJDA MÓNIKA

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária

 


Emléktábla avatás 2017. október 10. Csépa, Béke utca 160. Posta

Csépa közössége számára fontos alkalom volt ez a nap, kettős ünnepség, emléktábla avatás és könyvbemutató. Emlékezés elődeinkre, példaképek felmutatása községünk múltjából.

Szászi Kovách Albert emléktáblájának leleplezésére került sor.

Minden közösség számára fontos, hogy legyenek példaképei, akikre föltekinthet, akiknek élete sokak számára zsinórmérték lehet. Ilyen embereket lehet találni a legtöbb közösség múltjában is, nemcsak jelenében. Gond inkább akkor van, ha generációváltáskor egy-egy ilyen ember munkássága elfelejtődik. Csépa lakossága is elfelejtette szászi Kovách Albertet, sírja is eltűnt az elmúlt évszázad alatt, de az idén, halálának 110. évfordulóján szeretné visszahozni ebből a felejtésből és emléktábla állítással nemcsak megörökíteni emlékét, hanem életét példának állítani napjaink és az utánunk jövő nemzedékek elé. Hiszen Kovách Albert élete és munkássága példát mutat  –  főleg a fiatalok számára  –  a tanulásra és az állandó önképzésre, ahogy kiváló amatőr régésszé, népnyelv- és néprajzkutatóvá képezte magát, példát mutat a hűségre hite és egyháza iránt, ahogyan egyházfelügyelőként szolgálta evangélikus egyházát, majd a csépai egyesült protestáns egyházat, példát mutat ’48-as nemzetőrként és honvédként az áldozatvállalásra a nemzet szabadságáért és végül a modernizálódó, polgárosodó években vállalta a mindennapi szolgálatot: ő volt Csépa első postamestere. Örülünk, hogy a Magyar Posta vezetői és helyi dolgozói támogatták emléktábla állítási kérésünket, köszönjük támogatásukat.

Ezen ünnepségnek az előkészítésében és megvalósításában a csépai önkormányzat mellett nagy szerepe volt Barna Gábor néprajzkutató, egyetemi tanárnak, Csetényi Mihályné, Molnár Amália nyugalmazott tanárnőnek, helytörténeti kutatónak, aki Kovách Albert életének és munkásságának adatait kikutatta, feltárta publikációit és 15 évvel ezelőtt egy hatalmas munkában összegezte. Máig fáradhatatlanul kutatja községünk távolabbi és közelebbi múltját.

A 110 éve elhunyt szászi Kovách Albert ’48-as ’ honvéd, evangélikus egyházfelügyelő, a Tiszazugi Archeológiai Magántársulat alapító titkára, Csépa első postamestere Emléktáblájának leleplezésénél jelen volt:

Nagytiszteletű Lázár Zsolt evangélikus esperes

Hubert Gabriellát, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója és

Ritoók Ágnest, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának igazgatója

Az emléktáblánál koszorút helyezett el

Csépa Község Önkormányzata nevében: Fialka György polgármester és Szabó Károlyné

a Magyar Nemzeti Múzeum nevében dr. Ritoók Ágnes

a kunszentmártoni múzeum nevében Hegedűs Krisztián igazgató helyettes

a posta nevében Borsos Ibolya körzeti postavezető asszony és Kecskés Józsefné

Ezt követően nagytiszteletű Lázár Zsolt, a Nyugat-Békési egyházmegye esperese szólt, majd szászi Kovách Albertért, az egykori és mai csépai evangélikusokért, minden jelenlévőért mondott egy rövid imát.

Az ünnepség a Nagykunsági Református Egyházmegye esperesének, Koncz Tibornak ünnepi gondolataival zárult.

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária

 

Könyvbemutató a Művelődési Ház kistermében

A kunszentmártoni járás, a Tiszazug települései közül talán Csépa község múltjával, közelmúltjával foglalkozik a legtöbb kiadvány. A sort Botka János községtörténeti kötete nyitotta meg. Ezt követte kismonográfiája a csépai szőlőtermesztés néprajzáról. 1982-ben látott napvilágot a Barna Gábor által szerkesztett hatalmas, két kötetes néprajzi tanulmánykötet. Hosszú évtizedek kutatómunkájából válogatott 2014-ben kiadott könyvébe Csetényi Mihályné, aki a Mozaikok Csépa történetéből című munkájában elsősorban a település vallási életéről és különösen a bencés obláták / terület, tartomány/tevékenységéről írt. 2015-ben jelent meg Fekete János főtisztelendő úrnak a csépai plébánia történetét a plébániai iratok tükrében bemutató kötete. 2016-ban adta ki Barna Gábor Mészáros Mihályról, a csépai halottlátóról szóló antológiáját, amellyel Csépa község múlt századfordulón messze földön híres alakjának és az őt meglátogató Tömörkény Istvánnak állított emléket. E két utóbbi könyv bemutatója nyár elején volt. Most pedig örülhetünk a csépai evangélikus és egyesült protestáns egyház történetéről szóló könyv megjelenésének.

Csépán mára  –  mondhatjuk  –  megszűnt az evangélikus hitélet. A szórványok szórványában az evangélikusok eltűntek. Mégis nagyon köszönjük, hogy nagytiszteletű Pathó Gyula tiszaföldvári lelkész úr gyakori vendég községi ünnepeinken, nagy erőfeszítések árán tartja fenn az evangélikus egyház templomát, épületét. Neki is, valamint Hubert Gabriella igazgató asszonynak és Czenthe Miklós levéltárigazgató úrnak is köszönjük, hogy az evangélikus gyülekezet iratanyaga most már biztonságban, az Evangélikus Országos Levéltárban van.

Oda került Csák Ernő evangélikus missziói lelkész egyháztörténeti kézirata is, amit most, 2017-ben, a reformáció 500. emlékévében Barna Gábor néprajzkutató, a szegedi egyetem tanára forráskiadványként közrebocsátott.

 

Czenthe Miklós, az Evangélikus Országos Levéltár igazgatója mutatta be nekünk ezt a könyvet, s a könyvön keresztül a csépai evangélikus, egyesült protestáns egyházközség történetét, életét.

Ezt követően Barna Gábor tanár úr, röviden szólt a könyv szerzőjéről, a sajátos sorsú evangélikus lelkészről, Csák Ernőről.

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária

 

 


M44. gyfu. építésével érintett 4514., 4633. sz. utak forgalmi rend változás

A STRABAG Általános Építő Kft. nevében, mint az M44. gyorsforgalmi út I. szakasz, Duna Aszfalt Kft. alvállalkozó-kivitelezője, tájékoztatjuk Önöket, hogy az M44. gyorsforgalmi út építésével érintett 4514. 4633. számú utak forgalmi rendje – az utak kezelőjével történt előzetes egyeztetéseknek megfelelően – a melléklet szerinti formában változik.
A forgalmi rend változások folyamatos bevezetésének kezdő dátuma 2017. 09. 14. (Csütörtök) d.e. 8.00 óra., mely a 4514. sz. út Tiszakürt – 44. sz. út közötti szakaszának teljes lezárásával kezdődik.
A megváltozott forgalmi rend átfutási ideje az építés-kivitelezés ütemezésétől függően, várhatóan 1-1,5 év.

M44 gyfu., 4514., 4633. sz. út FORGALMI REND VÁLTOZÁSA type=”application/pdf”>

Teljes képernyő