Tisztel Átkelők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a komp a köd miatt most nem közlekedik. Ha a köd felszáll és a látótávolság 1000 méter felé emelkedik, a közlekedést rögtön elindítjuk.

Üdvözlettel:

Varga Dénes  

+36/20/26-25-390

Deviskomp kft. Hungary,

H-6600 Szentes, Mátyás király utca 15.

Tel/Fax:  +36/63/44-43-42

Internet: www.deviskomp.hu

e-mail: info@deviskomp.huKÖZMEGHALLGATÁS

 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. december 17-én (kedd) 17 órakor

 KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton tisztelettel

meghívom.

Ülés helye:

Művelődési Ház nagyterme 5475 Csépa, Béke utca 133/a.

1./ Polgármesteri tájékoztató a költségvetés jelenlegi állásáról, a községben lévő utak, intézmények felújítási munkálatainak üteméről

         Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester

2./ Javaslat a képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervére

         Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

3./ Egyebek

Csépa, 2019. december 2.

Pintér Csaba Gábor polgármester

 


Felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása

Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően legkésőbb 2019. október elején kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ( „A” típusú pályázat ), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ( „B” típusú pályázat ) számára.
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
Az „A” és „B” típusú pályázat kiírásának határideje: 2019. október
Az „A” és „B” típusú pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik a felsőoktatási intézményben ( felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében ) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű ( a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett ) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű ( nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A ”B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2020/2021. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021 tanévben ténylegesen megkezdik.
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 4.000,-Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja.

Berényi Veronika
kirendeltségvezető


2019 évi szelektív és zöld hulladék szállítási időpontok

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS

2017. január 1-től új rend szerint történik a zöldhulladékok átvétele. A korábbi, betelefonálás útján történő megrendelés törlésre került, helyette a zöldhulladékok átvétele rendszeres gyűjtőjáratban valósul meg. Az alábbi házhoz menő zöldhulladék naptár alapján az ingatlan elé kihelyezett, max. 0,5 m3 mennyiségű zöldhulladékot elszállítjuk.

Zöld hulladékok közé tartoznak a levágott gallyak, fűnyesedék, egyéb növényi részek, avar hulladék. (diófa levél és fenyő NEM!!)

Amennyiben ágakat kíván elszállítatni, kérjük, hogy azokat maximum 1 m-es nagyságúra darabolva, kötegekben átkötve szíveskedjen kihelyezni. Kérjük, hogy a zöld hulladékok rakodásra alkalmas módon kerüljenek kihelyezésre, kötegelve, vagy zsákokban. Zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális- vagy egyéb nem zöld hulladékot elhelyezni TILOS! Munkatársaink a nem megfelelő tartalmú zsákokat, ill. az ömlesztve kihelyezett, vagy túlméretes zöldhulladékokat nem szállítják el!

Zöld Hulladék gyűjtése:

2019. október 25. péntek

2019. november 22. péntek

 

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV GYŰJTÉS

A szelektív hulladékok „házhoz menő” begyűjtése során ugyanazon napon szállítjuk el a papír és műanyaghulladékokat. A műanyaghulladékokkal egyazon zsákban gyűjtjük be a fém italos dobozokat is.

Kérjük, hogy a papír, ill. műanyag- és fém hulladékok az alábbi módon legyenek a gyűjtési napokon az ingatlanok elé kihelyezve:

A műanyag- és fémhulladékok egyazon, bármilyen átlátszó zsákban, a papírhulladékok külön kötegelve, kihelyezve a lakóingatlan elé. A papír és műanyag hulladékot kérjük ne keverjék össze, ill. ne rakják ugyanazon zsákba!

Az átlátszó zsákba kizárólag az alábbi műanyag- és fém csomagolási hulladékokat tehetik:

Műanyaghulladék: az ásványvizes és üdítős palackok, a kozmetikai, illetve tisztítószerek flakonjai. Kérjük, hogy a palackokat kiöblített állapotban, lapítva szíveskedjenek a zsákokba helyezni.

Fémhulladék: alumínium italdobozok lapítva, tisztán, elmosott konzervdobozok.

  Fontos, hogy a palackokat, flakonokat, dobozokat laposra tapossuk, mert így több fér el belőlük a zsákban, és könnyebben tárolható, szállítható.

Kérjük, üveget ne tegyen a zsákba, mert ha eltörik, könnyen kivághatja a zsákot, és balesetet okozhat!

Kérjük a zsákokat alaposan bekötni!

A papírhulladékot kötegelve, átkötve, illetve kartondobozokban, kérjük kihelyezni az ingatlan elé!

A gyűjtésre átadható papírhulladék fajták: (Külön, Elkülönítetten kihelyezve!) papír kartondobozok (lapítva), színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat, füzet, könyv,írógéppapír, papírzacskó.

A megtelt zsákokat és a papírhulladékot kérjük a megadott gyűjtési nap reggelén 6.00 óráig kihelyezni az ingatlanok elé!

Későbbi időpontban kihelyezett hulladékért nem mennek vissza munkatársaink!

Az idegen anyagot tartalmazó zsákokat a gyűjtőjárat munkatársai nem szállítják el!

A műanyag- és fém hulladékok elhelyezéséhez szükséges átlátszó zsákokat bárhol beszerezhetik.

A zsák nem lehet fekete, vagy olyan sötét, hogy kibontás nélkül ne lehessen megállapítani a benne lévő hulladékok jellegét!

A szállítás során nincs korlátozva a kihelyezett szelektív hulladékok mennyisége. Bármilyen méretű és db számú szelektív hulladékot elszállítunk, amennyiben az a fenti feltételek szerint lett szállításra előkészítve.

Szelektív hulladék gyűjtése:

2019. november 8. péntek

2019. december 6. péntek

Köszönjük segítő együttműködését!

Inno-Szolnok Nonprofit Kft.


M E G H Í V Ó

Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülését 2019. október 24-én (csütörtök) 9 órakor tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalóterme 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 

 

1./ Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

2./ Nemzetiségi képviselők eskütétele

3./ A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása

3. napirend elnök vál.

4./ A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása

4. napirend elnökh.vál.

5./ A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

5. napirend-SzmSz

6./ Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek tiszteletdíjáról

6.napirend-tiszteletdíj

7./ Együttműködési megállapodás a Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületével

7. napirend-együttműködési megáll. 2019

8./Egyebek

 

C s é p a,  2019. október 18.

Tisztelettel:

Kiss Magdolna HVB elnök


Temető üzemeltetési pályázat

Pályázati kiírás


VP 6-7.2.1-7.4.2 -16 számú projekt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

felhívás + dokumentáció

ajánlattételre felhívottak

ekr felhívás

 


SZMSZ módosítás

SZMSZ módosítás type=”application/pdf”>


56-os megemlékezés

Csépa Községi Önkormányzat az1956-os nemzeti ünnep méltó megünneplésére hívta a község lakosságát a Hősök emlékparkjában 2016-ban emelt kopjafához.

A Himhusz elhangzását követően a Petőfi Sándor Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak a kor történelmi eseményeit idéző megemlékezése következett.

Pathó Gyula evangélikus lelkész kortörténeti gondolatai, majd imája után koszorúzással és a Szózattal zárult az ünnepi megemlékezés.

Fotó: Kovács Sándor

Összeállította: Kovácsné Németh Mária